top of page

BÆREKRAFT

Miljøfyrtårn
 

Vi er stolte av å kalle oss en Miljøfyrtårn-bedrift.

Som bedrift har vi iverksatt konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, for å bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring innenfor tema bærekraft – både internt, blant våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

For å lese mer om Miljøfyrtårn, klikk her.

Logo - høyoppløselig.png

Klikk på dokumentet for å se vårt sertifikat

Vår miljøpolicy

Fjell og Fjord Konferanser AS ønsker å være en ansvarsfull samfunnsaktør og har som overordnet mål å drive vår virksomhet på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte. Virksomhetens ansatte er bedriftens viktigste ressurs, vi ønsker derfor at våre ansatte skal oppleve høy trivsel og føle trygghet i arbeidsforholdet.

Vårt miljøarbeid baserer seg på FN’s bærekraftsmål og vi har lagt spesielt vekt på følgende mål:

             

Dette gjøres gjennom:
 

 • fokus på økt trivsel og gode arbeidsforhold for våre ansatte.

 • fokus på godt inneklima og arbeidsmiljø for våre ansatte.

 • fokus på høy HMS-standard.

 • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.

 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensing.

 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmateriell.

 • å redusere forbruk av papir.

 • kildesortere minimum 55% av avfallet og jobbe med å øke andelen enda mer på lang sikt.

 • å fremme og oppmuntre til miljøbevissthet blant leverandører og kunder

 


Mål for bedriften

HMS-arbeid:

Kravene til en høy HMS-standard vil alltid være i forandring og vårt mål er at vi til enhver tid skal være blant de beste i vår bransje i denne prosessen. Dette forplikter den enkelte til å gjennomføre holdningsskapende arbeid og praktiske tiltak der det er hensiktsmessig

 • Vi skal sikre godt inneklima og arbeidsmiljø til alle våre medarbeidere.

 • En høy HMS-standard gir sterke bånd mellom den ansatte og bedriften, noe som igjen gir økt trivsel og dermed bidrar til lavt sykefravær. Vårt mål er et sykefravær på maks 1,5%

 • Vi mener at høy HMS-standard i økende omfang vektlegges i samfunnet og skal derfor være en viktig del av bedriftens strategiske satsning.

 • Organisasjonen skal operere innenfor det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk på HMS-området.

 • Holdninger til HMS-arbeid skapes gjennom samhandling og samarbeid.

 

Miljø:

Vi har som mål å jobbe ut fra en aktiv holdning for å beskytte miljøet, avfallshåndtering og estetikk. Vi ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst virksomhet.

 

 • Vi kildesorterer papir og papp, lysrør, el-avfall, batterier, tonere, glass/metall, matavfall og restavfall. Vårt mål er at. Min. 55% av vårt avfall skal kildesorteres.

 • Vi skal etterspørre varer og tjenester som innebærer lavest mulig miljøbelastning. Herunder navneskilt, nakkesnorer, papir etc.

 • Ved valg av leverandører vil, under ellers like forhold, leverandør med miljøsertifisering bli foretrukket.

 • Vi skal fortsette å jobbe med å redusere forbruket av papir.

 • Vi skal holde energiforbruket på et fornuftig nivå og gjennomføre energisparende tiltak når unødvendig forbruk avdekkes. Vårt mål er et forbruk på 125 kWh pr. kvm.

 • Vi skal stimulere til at det tas miljøhensyn ved reiser i forbindelse med jobb.

 • Vi skal stimulere til at det tas miljøhensyns ved gjennomføring av våre arrangementer. Herunder teknisk leveranse, konferansearena etc.

 • Redusere avfallsmengde ute på arrangementer.

 • Gjennom informasjon og inkludering skal vi bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre ansatte.

"Vi ønsker at vårt arbeid med Miljøfyrtårn skal inspirere ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører

til å ha en bevisst holdning til bærekraft og mijø.

Årlig Klima og miljørapport for 2022, er tilgjengelig ved forespørsel.

bottom of page